Deklaracja Dostępności

Grupa MONTOWNIA Sp. J. z siedzibą: ul. Gałęzowskiego 22 A, 30-498 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000297359, REGON: 120661438, NIP: 679-296-71-45 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.egm2020.pl.

Grupa Montownia sp. j.

Dane teleadresowe jednostki: Telefon: +48 122620212 E-mail: biuro@grupamontownia.pl Adres korespondencyjny: ul. J. Gałęzowskiego 22a, 30-498 Kraków www.egm2020.pl Data publikacji strony internetowej: 2020.12.09 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.12.09 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;
- zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
- zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność. Deklarację sporządzono:2020.12.09 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krystian Kaczewski E-mail: edukacyjnagminamalopolski@gmail.com Telefon: 609 328 080

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Logotypy